Categories

9. Activitats formatives

9.3.4. IV Seminari: «Quan hem de resoldre un dubte, quina obra podem consultar amb garanties?» (2014)

 

 

Organitzat per l’Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC) i la Biblioteca Central d’Igualada, el IV Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana: «Quan hem de resoldre un dubte, quina obra podem consultar amb garanties?», impartit per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, va tenir lloc el dissabte 31 de maig de 2014 a la Biblioteca Central d’Igualada.

 

En aquest seminari, Josep M. Mestres va oferir orientacions sobre la tria de les obres de referència a l’hora d’haver de resoldre dubtes durant la traducció o la correcció de textos, amb el desenvolupament següent:
— Què són les obres de referència i per a què serveixen.
— El club exclusiu de les obres de referència general (ORG).
— Com podem reconèixer una ORG sense haver de llegir el llibre.
— Trets externs que caracteritzen les ORG per la correcció i la traducció de textos.

 

 

 

Els documents adjunts són els que s’han conservat en relació amb la preparació i el desenvolupament d’aquest IV Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana.

Posteriorment a la celebració del Seminari, es va fer arribar a tots els assistents la llista d’obres de consulta actualitzada fins al 2014.

 

 

 

 

 

 

Fotografies del IV Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana (2014)

Parlament de Josep M. Mestres, acompanyat de Roser Torras Font, presidenta de l’APLEC. Fotografia: Albert Soler.

Vista de la sala durant el IV Seminari. Fotografia: Albert Soler.

9.3.3. III Seminari: «La petita història de la correcció de textos a l’Institut d’Estudis Catalans (1907-2007)» (2013)

 

 

Organitzat per l’Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC), el III Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana: «La petita història de la correcció de textos a l’Institut d’Estudis Catalans (1907-2007)», impartit per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, i amb la col·laboració de Carme Kellner, va tenir lloc a l’Espai Cívic Centre d’Igualada el dissabte 18 de maig de 2013.

 En aquest seminari, Josep M. Mestres va tractar de la correcció de textos de l’IEC entre el 1907 i el 2007, en relació amb els aspectes següents:
— El funcionament intern de la institució en relació amb la correcció de textos i, especialment, la correcció de publicacions;
— Les denominacions vàries dels serveis de correcció a l’IEC al llarg de la història;
— Els professionals de la correcció a l’IEC;
— Les eines emprades pels professionals de la correcció al servei de l’IEC;
— Altres aspectes relacionats amb la correcció de textos a l’IEC, com els terminis i els costos de la traducció.

Els documents adjunts són els que s’han conservat en relació amb la preparació i el desenvolupament d’aquest III Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana.

 

Fotografies del III Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana (2013)

Inici del III Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana. Fotografia: Albert Soler.

Vista de la sala durant el III Seminari. Fotografia: Albert Soler.

Carme Kellner i Josep M. Mestres a l’entrada de l’Espai Cívic Centre. Fotografia: Albert Soler.

Albert Soler i Josep M. Mestres en acabar el III Seminari. Fotografia: Carme Kellner.

9.3.2. II Seminari: «Què cal saber per a fer un bon índex alfabètic?» (2012)

 


Organitzat per l’Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC), el II Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana: «Què cal saber per a fer un bon índex alfabètic?», impartit per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, va tenir lloc a la seu de la Delegació d’Òmnium Cultural de l’Anoia, a Igualada, el dissabte 19 de maig de 2012.

 

En aquest seminari, Josep M. Mestres va respondre a un seguit de qüestions relacionades amb la confecció d’índexs:

— Sabem què és un índex? I un índex alfabètic?
— No tots els índexs són iguals. Quin és l’índex més adequat? Possibles dificultats terminològiques.
— Què hem de marcar per a l’índex?
— Com hem de recollir la informació?
— La disposició de les entrades de l’índex: entrades amb subentrades, entrades amb conceptes i remissions.
— L’ordenació alfabètica: l’ordenació de mots aïllats, l’ordenació de sintagmes.
— L’ordenació de topònims, antropònims i referències bibliogràfiques.
— La disposició de les columnes de text dels índexs.

 

Els documents adjunts són els que s’han conservat en relació amb la preparació i el desenvolupament d’aquest II Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana.

 

Fotografies del II Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana (2012)

Moment de la sessió del II Seminari. Fotografia: Albert Soler.

Vista de la sala durant el II Seminari. Fotografia: Albert Soler.

9.3.1. I Seminari: «Els recursos lingüístics i terminològics de l’Institut d’Estudis Catalans» (2011)

 

Organitzat per l’Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC), el I Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana: «Els recursos lingüístics i terminològics de l’Institut d’Estudis Catalans», impartit per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, va tenir lloc a la seu de la Delegació d’Òmnium Cultural de l’Anoia, a Igualada, el dissabte 2 d’abril de 2011.

 

En aquest seminari, Josep M. Mestres va tractar dels aspectes següents:
— La norma lingüística.
— Els recursos impresos de l’IEC.
— Els recursos en línia de l’IEC.
— Altres recursos disponibles en línia.

 

Els documents adjunts són els que s’han conservat en relació amb la preparació i el desenvolupament d’aquest I Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies del I Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana (2 d’abril 2011)

Vista de la sala durant la presentació del I Seminari. Fotografia: Albert Soler.

 

Vista de la sala durant el I Seminari. Fotografia: Albert Soler.

Moment de la sessió del I Seminari. Fotografia: Albert Soler.

Part dels assistents a la sortida del I Seminari.

 

 

9.3.5. V Seminari: «Obres i recursos en línia per a resoldre ‘tots’ els nostres dubtes lingüístics» (2015)

 

 

Organitzat per l’Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC) i la Biblioteca Central d’Igualada, el V Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana: «Obres i recursos en línia per a resoldre tots els nostres dubtes lingüístics», impartit per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, amb la col·laboració de Marta Llobet, va tenir lloc el dissabte 6 de juny de 2015 a la Biblioteca Central d’Igualada.

 

En aquest seminari, Josep M. Mestres va oferir pautes per a la resolució dels dubtes lingüístics que es plantegen durant la traducció o la correcció de textos, aprofitant el gavadal d’obres i altres recursos que hi ha actualment en llengua catalana, amb el desenvolupament següent:
— Per on hem de començar? Aspectes pràctics.
— El corpus normatiu.
— Obres (no normatives) de referència general per a la correcció i la traducció.
— Obres de referència per a la correcció i la traducció de textos d’especialitat.
— Catàlegs bibliogràfics.
— Publicacions periòdiques.
— Aquest és l’estat actual de la bibliografia de referència en línia; però, i d’aquí a un quant temps?

 

Els documents adjunts són els que s’han conservat en relació amb la preparació i el desenvolupament d’aquest V Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana.

Posteriorment a la celebració del Seminari, es va fer arribar als assistents la llista de la bibliografia de consulta en línia.

 

 

 

 

Fotografies del V Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana (2015)

Josep M. Mestres abans de començar el V Seminari. Fotografia: Albert Soler.

Vista de la sala durant el V Seminari. Fotografia: Albert Soler.

9.6.4. Pràctiques de traducció i correcció de la Facultat de Traducció i Interpretació de l’UJI

 

9-5-4_Logotip UJI 2014

 

Des de l’any 2000, els serveis de correcció de l’IEC han acceptat anualment fins a quatre estudiants en pràctiques de correcció i traducció de diverses universitats dels Països Catalans. Aquesta activitat ha coadjuvat, sens dubte, a l’itinerari formatiu dels futurs correctors i traductors de llengua catalana.

L’any 2007, l’Institut d’Estudis Catalans signà un conveni de pràctiques amb la Universitat Jaume I, de Castelló (UJI) per a acollir alumnes procedents de la llicenciatura i, posteriorment, del grau de traducció i interpretació organitzat per la Facultat de Traducció i Interpretació d’aquesta universitat.

Els estudiants acollits en virtut d’aquest conveni, que s’ha anat renovant periòdicament, han estat:

— Maria Quiles i Ruiz, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos de juny i juliol del 2007 (treballa com a col·laboradora externa d’aquesta oficina des del mateix any 2007);

— Aina Cendra i Senent, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de juliol a setembre del 2012;

— Adrià Gorga Roselló, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de juny i juliol del 2013.

— Victòria Mira Pérez, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de juny i juliol del 2015.

— Miriam Tijani Ovando, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de maig, juny i juliol del 2016.

— Carolina Seguí i Terol, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de juny i juliol del 2019.

 

9.3.9. IX Seminari: «La ‘Gramàtica essencial de la llengua catalana’» (2019)

 

 

Organitzat per l’Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC) i la Biblioteca Central d’Igualada, el IX Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana: «La Gramàtica essencial de la llengua catalana», impartit per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, va tenir lloc a la seu de la Biblioteca Central d’Igualada el dissabte 25 de maig de 2019. El contingut de la sessió ha estat doble: d’una banda, s’ha presentat aquesta nova gramàtica totalment en línia, que és un compendi de la Gramàtica de la llengua catalana publicada per l’Institut d’Estudis Catalans l’any 2016 parlants en general i, de l’altra, tractar un altre tema de sintaxi que de vegades ha provocat vacil·lacions en l’aplicació pràctica: l’ús de la preposició composta fins a.

 

 

 

 

 

 

El document titulat Sintagmes introduïts per la preposició composta ‘fins a, elaborat per Josep M. Mestres a partir del text de la Gramàtica essencial, que va ser repartit als assistents durant la sessió, és un resum esquematitzat i exemplificat dels usos normatius d’aquesta preposició composta en els textos formals.

 

 

 

 

Fotografies del IX Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana (2019)

Presentació del IX Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana. (Fotografia: Albert Soler.)

Vista de la sala durant IV Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana. (Fotografia: Albert Soler.)

Exposició sobre la ‘Gramàtica essencial de la llengua catalana’ durant el IX Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana. (Fotografia: Albert Soler.)

 

 

9.4.4. Novetats ortogràfiques i gramaticals i ciències de la salut (2019)

 

 

A petició de la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SocDEMCAT) de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (FACMSCB), el dia 27 de febrer de 2019 el Servei de Correcció Lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans va dur a terme a Barcelona, a la seu mateixa de la FACMSCB, la sessió científica titulada Les novetats ortogràfiques i gramaticals i les ciències de la salut, amb l’assistència de setze professionals dels àmbits de la medicina i altres ciències relacionades.

La sessió fou a càrrec de Júlia Florit, que va tractar de les novetats de l’Ortografia catalana, amb una especial atenció als canvis ortogràfics de la terminologia mèdica i de les ciències de la salut, i Josep M. Mestres, que va exposar les novetats més generals de la Gramàtica de la llengua catalana i va comentar uns quants casos pràctics que palesen la flexibilització normativa que ha significat aquesta obra cabdal; també va fer una referència succinta a la recent Gramàtica essencial de la llengua catalana, que és una versió reduïda i adaptada per a la consulta en línia de la Gramàtica de la llengua catalana.

 

 

 

Aquesta activitat, adreçada tant als membres de la FACMSCB com al públic en general, es va desenvolupar amb l’ajut de l’opuscle titulat Uns quants aspectes de l’ortografia i de la gramàtica que han estat fixats o que han experimentat modificacions lliurat als assistents a l’inici de la sessió i de la presentació en MS PowerPoint titulada Les novetats ortogràfiques i gramaticals i les ciències de la salut.

Acompanyen els documents adjunts diverses fotografies preses durant l’acte.

 

 

 

 

 

Fotografies de la «Les novetats ortogràfiques i gramaticals i les ciències de la salut» (27 febrer 2019)

D’esquerra a dreta: Josep M. Mestres; Judit Usall, presidenta de SocDEMCAT; Joan Sala, secretari de SocDEMCAT, i Júlia Florit. (Fotografia: Magda López.)

Presentació de la conferència a càrrec de Joan Sala, secretari de SocDEMCAT. (Fotografia: Magda López.)

Intervenció de Júlia Florit. (Fotografia: Magda López.)

Intervenció de Josep M. Mestres i vista de la sala. (Fotografia: Magda López.)

 

9.5.8. Curs de Redacció i Correcció de Textos Administratius i Jurídics (2018)

 

 

A petició de la Secció Filològica de l’IEC, el Servei de Correcció Lingüística va organitzar el Curs de Redacció i Correcció de Textos Administratius i Jurídics dins els Cursos de la Secció Filològica, el qual es va desenvolupar del 3 al 31 d’octubre de 2018 a la seu de l’IEC, a la Casa de Convalescència de Barcelona. Aquest curs estava adreçat especialment als professionals de la traducció i la correcció de textos, i també al personal tècnic i administratiu de les administracions públiques, i va comptar amb l’assistència de trenta alumnes.

El curs tenia per finalitat oferir una informació actualitzada sobre els criteris que s’han de tenir en compte en la redacció i la correcció de textos administratius i jurídics, d’acord amb la nova ortografia i la nova gramàtica normatives.

La sessió inaugural fou presidida per Brauli Montoya, membre de la Secció Filològica i director del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, acompanyat de Josep M. Mestres, coordinador del curs, i Carles Duarte, que en feu la lliçó magistral.

El quadre docent estava format per les professores i els professors següents:
— Carles Duarte, lingüista i president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA);
— Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística, professor del grau en dret de la Universitat Pompeu Fabra i coordinador del curs;
— Núria Altés, professora de llenguatge administratiu i jurídic per a institucions i empreses;
— Laia Campamà, tècnica lingüística del Servei de Correcció Lingüística;
— Sílvia López, responsable de la Unitat de Correcció del Servei Editorial;
— Núria Roma, tècnica lingüística de la Unitat de Correcció del Servei Editorial;
— Margarida Sanjaume, cap del Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya;
— Mireia Trias, correctora i secretària de la Societat Catalana de Terminologia.

El curs es va dividir en cinc sessions dobles de dues hores i mitja cada una, els dies 3, 10, 17, 24 i 31 d’octubre de 2018. El programa detallat del curs recull també un breu currículum de cada docent i el contingut de cada lliçó.

 

Fotografies del Curs de Redacció i Correcció de Textos Administratius i Jurídics (2018)

 

Inscripció i lliurament de materials a l’entrada de la Sala Puig i Cadafalch, el dia de la inauguració del CRCTAJ, 3 d’octubre de 2018, amb la col·laboració de l’estudiant en pràctiques del Servei de Correcció Lingüística Júlia Florit. (Fotografia: Laia Campamà.)

Brauli Montoya, director del Servei de Correcció Lingüística, inaugura el CRCTAJ, acompanyat de Carles Duarte i Josep M. Mestres, coordinador del curs, el dia 3 d’octubre de 2018. (Fotografia: Laia Campamà.)

Vista de la Sala Puig i Cadafalch de la Casa de Convalescència de l’IEC durant la inauguració del CRCTAL, el dia 3 d’octubre de 2018. (Fotografia: Laia Campamà.)

Carles Duarte imparteix la lliçó magistral durant la sessió inaugural del CRCTAL, el dia 3 d’octubre de 2018. (Fotografia: Laia Campamà.)

La professora Laia Campamà durant la seva sessió del CRCTAL, el dia 3 d’octubre de 2018. (Fotografia: Josep M. Mestres.)

La professora Sílvia López durant la seva sessió del CRCTAL, el dia 10 d’octubre de 2018. (Fotografia: Josep M. Mestres.)

Vista de la Sala Nicolau d’Olwer de la Casa de Convalescència de l’IEC durant les sessions corresponents al dia 10 d’octubre de 2018. (Fotografia: Josep M. Mestres.)

El professor Josep M. Mestres durant la seva sessió del CRCTAL, el dia 10 d’octubre de 2018. (Fotografia: Sílvia López.)

La professora Núria Roma durant la seva sessió del CRCTAL, el dia 17 d’octubre de 2018. (Fotografia: Mireia Trias.)

La professora Mireia Trias durant la seva sessió del CRCTAL, el dia 17 d’octubre de 2018. (Fotografia: Josep M. Mestres.)

La professora Núria Altés durant la seva sessió del CRCTAL, el dia 24 d’octubre de 2018. (Fotografia: Josep M. Mestres.)

La professora Margarida Sanjaume durant la seva sessió del CRCTAL, el dia 31 d’octubre de 2018. (Fotografia: Josep M. Mestres.)

Grup de classe del CRCTAL al pati de la Casa de Convalescència el dia 31 d’octubre de 2018. (Fotografia: Josep Gasol.)

 

9.6.7. Pràctiques del grau en llengües aplicades de la UPF

 

9-5-7_Logotip UPF 2014

 

Des de l’any 2000, els serveis de correcció de l’IEC han acceptat anualment fins a quatre estudiants en pràctiques de correcció i traducció de diverses universitats dels Països Catalans. Aquesta activitat ha coadjuvat, sens dubte, a l’itinerari formatiu dels futurs correctors i traductors de llengua catalana.

L’any 2013, l’Institut d’Estudis Catalans signà un conveni de pràctiques amb l’Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra (IDEC-UPF) per a acollir alumnes procedents del grau de llengües aplicades organitzat per aquesta universitat.

Els estudiants acollits en virtut d’aquest conveni, que s’ha anat renovant periòdicament, han estat:

— Carla Soler i Pairó, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el període comprès entre el mes d’octubre del 2013 i el mes d’abril del 2014;

— Laura Arias Rodríguez, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el període comprès entre el mes d’octubre del 2014 i el mes d’abril del 2015.

— Cinta Bertomeu Madueño, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el període comprès entre el mes d’octubre del 2015 i el mes de febrer del 2016.

— Judit Homedes Martí, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el període comprès entre el mes d’octubre del 2016 i el mes de febrer del 2017.

— Neus Alberich Buera, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el període comprès entre el mes d’octubre del 2017 i el mes de febrer del 2018.

— Júlia Florit Pons, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el període comprès entre el mes d’octubre del 2018 i el mes de febrer del 2019.