Categories

2. Criteris per a la redacció i la correcció de pàgines web

2.1. La redacció de les instruccions en les pàgines web i en els programaris en general

 

2-1_Instruccions pàgines web_01_pàg 1

 

En el diàleg que s’estableix de facto quan algú interactua amb una màquina digital, de vegades no són prou clars els missatges que apareixen en la pantalla de l’aparell, especialment si s’adreça de vostè a la usuària o a l’usuari corresponents. Per a facilitar al màxim la comprensió d’aquests missatges, de manera que esdevinguin inequívocs, hem adoptat aquests criteris per a La redacció de les instruccions en les pàgines web i en els programaris en general.

Una altra dificultat amb què ens podem trobar en revisar les instruccions i altres literals dels programaris informàtics és la tendència al calc lingüístic a partir de l’anglès original d’aquesta classe de textos. El document adjunt ofereix també orientacions per a una bona traducció i localització dels missatges i els altres literals emprats en les interaccions amb la màquina.