Categories

1. La redacció i la disposició general del text

1.2.2. La disposició ortotipogràfica dels qüestionaris d’opció múltiple

 

 

Els qüestionaris d’elecció múltiple que es fan servir actualment en molts exàmens de coneixements es basen en criteris psicomètrics i presenten característiques tipificables que és convenient conèixer amb vista a la revisió ortotipogràfica d’aquesta classe de textos.

Per a l’elaboració d’aquests criteris per a la disposició dels qüestionaris d’opció múltiple, hem tingut el privilegi de poder disposar de l’assessorament del doctor Lluís Garcia i Sevilla, psiquiatre especialista en proves psicomètriques i membre de la Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

 

 

 

1.1.2. La preparació dels originals. Criteris per als autors (any d’edició al darrere)

 

1-1-2_Preparació dels originals_Any darrere_01_pàg 1

 

Els autors que volen presentar els originals que ha de publicar l’IEC poden fer servir aquestes orientacions bàsiques per a facilitar la feina dels serveis de correcció. Aquesta versió posa, en les referències bibliogràfiques, l’any d’edició de les publicacions al final de la referència.

1.1.3. La preparació dels originals. Criteris per als autors (any d’edició al davant)

 

1-1-3_Preparació dels originals_Any davant_01_pàg 1

 

Els autors que volen presentar els originals que ha de publicar l’IEC poden fer servir aquestes orientacions bàsiques per a facilitar la feina dels serveis de correcció. Aquesta versió posa, en les referències bibliogràfiques, l’any d’edició de les publicacions al davant de la referència, després de l’autoria.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Criteris i requisits de presentació d’originals al Servei Editorial de l’IEC

1-1-1_Criteris i requisits de presentació d'originals_Página_1

 

Aquests criteris i requisits són adreçats a les persones i entitats que han d’editar publicacions mitjançant el Servei Editorial de l’Institut d’Estudis Catalans. Si se segueixen correctament, es pot facilitar granment el procés de correcció i edició de la publicació que es vol editar.