Categories

L’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics i el Servei de Producció Editorial (2000-2002)

 


 

El mes de maig del 2000, el Servei de Correcció fou substituït per l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics (OCAL), dins el Servei de Relacions Exteriors de l’Institut d’Estudis Catalans (SERIEC), que passà a dependre directament de la Presidència de l’IEC. El SEREIEC prengué les funcions de gestionar la comunicació entre l’Institut i els professionals que treballen en diversos camps, com ara la llengua, el patrimoni, etc., i també d’assessorar, corregir i resoldre consultes lingüístiques, a més de dirigir el Fòrum d’Estandardització acabat d’inaugurar. Fou nomenat director del SEREIEC el membre de la Secció Filològica Joan Martí i Castell.

La correcció editorial de les publicacions generals i la correcció de textos interns passà a dependre directament de la Gerència de l’IEC, amb la denominació interna de «Servei de Correcció», dins el Servei de Producció Editorial, el responsable de la qual era Antoni Escolà i Banqué.

El personal destinat a l’OCAL en aquesta primera etapa fou el següent: Josep M. Mestres i Serra i Albert Soler i Dalmases (des del 2.1.2002), correctors; Roser Vernet i Anguera, assessora lingüística, i Maite Sánchez i Riera (des del 15.10.2001), secretària.

Els organigrames del SEREIEC i del Servei de Producció Editorial durant el període comprès entre maig del 2000 i desembre del 2002 foren els que figuren en les imatges de sota.

 

A les pàgines 110-114 del llibre Cent anys de correcció de textos i normalització de l’Institut d’Estudis Catalans (1907-2007) podem llegir la informació disponible sobre aquesta primera etapa de l’OCAL, que finí el mes de desembre del 2002.

 

Durant aquest període, el cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics fou Josep M. Mestres i Serra, i s’encomanaren les tasques de correcció editorial i de textos interns dins el Servei de Producció Editorial a Sílvia López i Caballer, que s’hi dedicà a partir del 2 de novembre de 2000.