Categories

7.5. Actes d’altres jornades i seminaris

7.5.1. Actes de les Primeres Jornades Catalanes de Revistes Científiques (2008)

 

7-4-4_Actes 1JCRC 2007_Logotip_01

 

Les Primeres Jornades Catalanes de Revistes Científiques debateren, al llarg dels dies 3, 4 i 5 de desembre de 2007, qüestions relacionades amb l’edició de revistes estrictament científiques i revistes científiques de divulgació, com ara les claus de l’èxit de l’edició de revistes científiques o de divulgació científica entre nosaltres, els públics de les unes i les altres, les perspectives de futur que hi ha, les possibles actuacions des del sector públic o des de la iniciativa privada, les innovacions tecnològiques o conceptuals i, finalment, els nous àmbits cap a on es poden obrir en el temps venidor.

Els objectius concrets d’aquestes Primeres Jornades eren revisar els principals factors que condicionen l’actuació dels autors, dels directors de revistes i dels avaluadors; valorar les possibles estratègies de les revistes modestes per a sobreviure enmig de les publicacions més poderoses del seu camp; decidir quin hauria de ser l’idioma de difusió escrita del coneixement segons els camps de recerca i els destinataris de la publicació, els criteris editorials recomanables i la distribució de continguts; debatre la importància que s’atorga actualment al factor d’impacte (o índex de prestigi) i al sistema de revisió per experts (peer review) amb vista a mantenir la qualitat i la fiabilitat de la informació publicada; estudiar el paper de les editorials en la difusió de la informació en un context que tendeix cada vegada més cap a les concentracions editorials en el món de les publicacions científiques, i també considerar el model comercial i les seves possibles alternatives, sense defugir el debat sobre el model d’«accés lliure» (open access).

La publicació digital titulada Actes de les Primeres Jornades Catalanes de Revistes Científiques conté totes les intervencions que es descabdellaren durant aquestes Primeres jornades, tal com van ser publicades per l’IEC l’any 2008.

 

7-4-4_Actes 1JCRC 2007_Conferència JMS i SLC_Diap 1_01

 

La conferència «La correcció de manuscrits cientificotècnics en català» fou dictada per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, i Sílvia López, responsable de la Unitat de Correcció del Servei Editorial, el dia 3 de desembre de 2007, dins aquestes Primeres Jornades Catalanes de Revistes Científiques.