Categories

8.2. Altres obres de consulta i recursos lingüístics

8.2.5. Recursos en línia sobre llengua de l’Institut d’Estudis Catalans

 

En el menú de la pàgina de benvinguda del web de l’Institut d’Estudis Catalans (es desplega així que hi posem el punter del ratolí a sobre) podem seleccionar l’opció «Recursos en línia» dins el quadre «Llengua», la qual ens remet a una pantalla que conté, en primer lloc, un cercador de mots i expressions des del qual es poden consultar nou recursos lingüístics individualment sobre el mot o l’expressió en qüestió, segons l’opció de consulta adoptada per a cada recurs.

Aquesta pantalla també ens permet accedir directament a una selecció de recursos en línia de què disposa l’IEC feta i actualitzada per la Secció Filològica, entre els quals:

 

—   Diccionari de la llengua catalana,

—   Diccionari català-valencià-balear,

—   Diccionari descriptiu de la llengua catalana,

—   BDLex. Base de dades lexicogràfica,

—   Diccionari de sinònims,

—   OnCat. Onomasticon Cataloniae,

—   Gramàtica de la llengua catalana. Presentació,

—   Gramàtica de la llengua catalana. Bibliografia,

—   Gramàtica essencial de la llengua catalana / Vídeo de presentació,

—   Glossari de termes gramaticals,

—   Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana / Presentació,

—   Ortografia catalana. Presentació,

—   Ortografia catalana,

—   Ortografia catalana. Modificacions entrades DIEC2 (abril 2017),

—   Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana,

—   Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, III. Lèxic,

—   Llengua de signes catalana,

—   Portal CiT, Terminologia de Ciències i Tecnologia,

—   Vocabulari de la llengua catalana medieval,

—   Diccionari de textos catalans antics,

—   Nou glossari general lul·lià,

—   BOBNEO, Observatori de neologia UPF,

—   Observatori de neologia. Base de dades,

—   Optimot. Consultes lingüístiques,

—   TERMCAT, Centre de Terminologia de la Llengua Catalana,

—   Critèria. Espai web de correcció de l’IEC,

—   Atles lingüístic del domini català,

—   Acadèmia oberta als mitjans de comunicació,

—   Acadèmia oberta als ensenyants,

—   Acadèmia oberta als escriptors, traductors i correctors,

—   Espai Pompeu Fabra,

—   Obres completes de Pompeu Fabra,

—   Portal Antoni M. Alcover,

—   Recull d’articles d’Antoni M. Badia i Margarit,

—   Recull d’articles d’Albert Jané,

—   Recull d’articles d’Aina Moll.

 

8.2.1. Obres i altres recursos en línia

 

Disposar, fent un clic, de la major part de les obres de consulta i dels altres recursos lingüístics des de casa o des del despatx, sense haver-nos de desplaçar ni de constituir una biblioteca que no para de créixer és essencial per a poder traduir i corregir eficientment.

En el document Les obres de consulta i altres recursos lingüístics en línia s’explicita el barem que s’ha fet servir per a puntuar les obres recollides en la Llista qualificada d’obres de consulta i altres recursos lingüístics en línia, que ofereix la referència bibliogràfica actualitzada de totes les obres de què tenen coneixença els serveis de correcció de l’Institut d’Estudis Catalans. Cada obra està puntuada d’acord amb els criteris exposats en l’article de Josep M. Mestres i Mireia Trias titulat «Qualitat i fiabilitat de les obres de referència general per a la correcció de textos», publicat en el número 63 de la Revista de Llengua i Dret (juny 2015).

 

 

 

 

El document amb la llista qualificada s’anirà actualitzant periòdicament i s’avisarà sempre que hi hagi una nova versió. Cal tenir en compte que si una obra deixa de ser accessible en línia és suprimida d’aquesta llista en la versió següent. Us agrairem que ens feu arribar, a l’adreça de contacte (criteria@iec.cat), la referència d’obres de consulta que encara no hi figuren i també qualsevol esmena relativa a les dades que consten en aquesta llista.

8.2.6. El portal CiT (Terminologia de Ciències i Tecnologia) de l’Institut d’Estudis Catalans

 

 

El portal CiT (Terminologia de Ciències i Tecnologia), obert al públic l’any 2013, consta de tres grans interfícies:

— la biblioteca BiblioCiT, un conjunt d’obres terminològiques en línia publicades majorment per l’IEC, que conté seixanta-dues obres que poden ser consultades individualment;

— el motor de cerca avançat CercaCiT, que conté en aquests moments 178.408 unitats terminològiques catalanes i que permet consultar totes les obres de la biblioteca BiblioCiT simultàniament o per grups temàtics, i

— la interfície ContextCiT, que permet trobar contextos d’ús de termes apareguts en les revistes especialitzades recollides en l’Hemeroteca Científica Catalana, la qual conté 17.000 articles, per bé que ara com ara la cerca es limita als documents que incorporen sistemes de reconeixement òptic de caràcters (OCR).

Aquest portal es va actualitzant i alimentant permanentment gràcies a la producció editorial de l’IEC i d’altres institucions i entitats, i, pel seu interès terminològic, és especialment rellevant que pugui disposar d’una entrada pròpia dins Critèria, encara que ja existís quan aquest espai web es va inaugurar.

 

8.2.4. El ‘Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos’

 

Al cap de vint-i-quatre anys de l’aparició de la primera edició del Manual d’estil, mercès a l’Institut d’Estudis Catalans s’ha pogut tornar a oferir una nova edició d’aquesta obra a les persones interessades en la traducció, la redacció i la correcció de textos, per bé que ara totalment en línia, a l’adreça https://estil.llocs.iec.cat. El text de partida és, exactament, el de la quarta edició en paper i en CD-ROM, amb la fe d’errates incorporada en el text, és a dir, amb les esmenes fetes damunt mateix del text i senyalades amb un fons de color groc.

Aquesta edició incorpora continguts actualitzats i continguts nous relacionats amb els capítols de la quarta edició, a fi que el Manual d’estil pugui continuar essent l’obra referència que ha estat fins ara. Amb l’actualització constant del diccionari normatiu en línia (DIEC2, 2007) i amb l’aparició de la nova gramàtica i la nova ortografia normatives (2016 i 2017, respectivament), i posteriorment amb el complement de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (2018), bona part dels capítols d’aspectes gramaticals havien quedat parcialment superats i els d’aspectes convencionals s’havien d’esmenar o matisar. Per això, a sota de molts capítols s’hi pot trobar un apartat de «Continguts nous» amb documentació nova o amb orientacions per a actualitzar la que figurava en la quarta edició. Diverses entrades de l’espai web de correcció Critèria són també la destinació de les remissions proposades des d’aquest apartat per a actualitzar o ampliar la informació continguda en aquesta nova edició del Manual d’estil.

La presentació i l’obertura al públic de l’obra es van dur a terme a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans el dia 27 de març de 2019, sota la presidència de Joandomènec Ros, president de l’IEC. En l’enregistrament adjunt es pot seguir l’acte públic de presentació, que malauradament no es va poder seguir pel sistema de reproducció en continu (streaming) durant l’acte, com estava previst, per problemes tècnics d’última hora.

 

 

 

Fotografies de la presentació de la cinquena edició del ‘Manual d’estil’ (2019)

Obertura de l’acte de presentació del ‘Manual d’estil’, presidit per Joandomènec Ros, president de l’IEC. (Fotografia de Magda López.)

Intervenció de Joandomènec Ros durant la presentació del ‘Manual d’estil’. (Fotografia de Mireia Trias.)

Intervenció de Josep M. Mestres durant la presentació del ‘Manual d’estil’, amb la col·laboració d’Ariadna Font. (Fotografia de Mireia Trias.)

Vista de la sala durant l’acte de presentació del ‘Manual d’estil’. (Fotografia de Mireia Trias.)

Intervenció de Ricard Fité durant la presentació del ‘Manual d’estil’

Intervenció de Joan Costa durant la presentació del ‘Manual d’estil’. (Fotografia de Mireia Trias.)

8.2.2. Obres i altres recursos en paper únicament

 

Malgrat que disposar, fent un clic, de la major part de les obres de consulta i dels altres recursos lingüístics des de casa o des del despatx, sense haver-nos de desplaçar ni de constituir una biblioteca que no para de créixer és essencial per a poder traduir i corregir eficientment, hi ha obres de referència —i d’altres que no ho són tant— que només s’han publicat en paper.

En el document Les obres de consulta en paper únicament s’explicita el barem que es farà servir per a puntuar les obres recollides en la Llista qualificada d’obres de consulta en paper únicament, que ofereix la referència bibliogràfica actualitzada de totes les obres publicades en suport de paper de què tenen coneixença els serveis de correcció de l’Institut d’Estudis Catalans. Cada obra està puntuada d’acord amb els criteris exposats en l’article de Josep M. Mestres i Mireia Trias titulat «Qualitat i fiabilitat de les obres de referència general per a la correcció de textos», publicat en el número 63 de la Revista de Llengua i Dret (juny 2015).

El document amb la llista qualificada s’anirà actualitzant periòdicament i s’avisarà sempre que hi hagi una nova versió. Cal tenir en compte que si una obra en penja a Internet de la manera que sigui (en PDF o en forma de base de dades) és suprimida d’aquesta llista en la versió següent i s’afegeix a la llista d’obres de consulta en línia (entrada 8.2.2 d’aquest mateix espai web). Us agrairem que ens feu arribar, a l’adreça de contacte (criteria@iec.cat), la referència bibliogràfica d’obres de consulta que encara no hi figuren i també qualsevol esmena relativa a les dades que consten en aquesta llista.

 

8.2.3. Portal Pompeu Fabra

 

 

El dia 5 de març de 2018 es va presentar el Portal Pompeu Fabra, que permet l’accés en línia a gairebé tots els documents de les Obres completes del Mestre publicades en paper entre l’any 2005 i l’any 2013 (encara falta el volum corresponent als índexs del conjunt d’obres). És una iniciativa conjunta de la Universitat Pompeu Fabra i l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta de la Càtedra Pompeu Fabra, i forma part de les activitats de celebració del cent cinquantè aniversari del naixement de Pompeu Fabra que es duran a terme durant l’any 2018. Aquesta aplicació ha estat possible gràcies al finançament del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

El formulari de cerca del portal permet buscar un o diversos mots que apareixen —junts o separats— en una mateixa pàgina de qualsevol de les obres de Pompeu Fabra (llevat del volum 5, que correspon a la primera edició del Diccionari general) o en una de concreta. També permet d’anar a una de les obres per a consultar-la directament o bé per a baixar-ne el fitxer en PDF.

D’altra banda, us recordem que les Obres completes de Pompeu Fabra en paper, incloent-hi el volum 5, es poden reservar o adquirir al Portal de Publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans. Les referència bibliogràfiques de cadascun dels volums es poden consultar en el document «Llista qualificada d’obres de consulta en paper únicament» de l’entrada 8.2.2 de l’espai web Critèria.