Categories

5. Qüestions de lèxic i onomàstica

5.2.1. Membres del Ple de l’Institut d’Estudis Catalans

El Ple de l’Institut d’Estudis Catalans ha tingut, al llarg de la seva història, 401 membres numeraris i emèrits i 225 membres corresponents. Si voleu accedir al currículum de cada membre, ho podeu fer des de l’enllaç següent.

El Ple consta, a més, dels 28 presidents actuals de les societats científiques que són filials de la institució.

La forma de cada nom és la que la Presidència de l’Institut recomana de fer servir en les publicacions institucionals i arreu.

 

5.2.2. La traducció de noms propis a altres llengües en les publicacions de l’IEC

 

 

Per bé que l’Institut d’Estudis Catalans publica majorment en català, també disposa de publicacions en altres llengües o bé multilingües.

 El document titulat La traducció de noms propis a altres llengües en les publicacions de l’IEC ha estat redactat per a facilitar la traducció, quan escau, dels noms propis relacionats amb l’IEC a l’espanyol i a l’anglès, per bé que també ofereix uns criteris generals que es poden aplicar a les altres llengües de cultura. La versió 2 incorpora també els criteris corresponents als textos en llengua francesa.

 

 

 

5.1.1. Els noms científics dels éssers vius

 

5-1-1_Noms científics dels éssers vius_01_pàg 1

 

La pronunciació correcta dels noms científics dels éssers vius denota una bona formació cultural i científica, especialment en la relació entre els traductors i correctors i els autors i editors d’una publicació. El document Els noms científics dels éssers vius ofereix els criteris necessaris per a l’ortoèpia d’aquestes denominacions.

Aquesta versió, publicada inicialment en el llibre De la preceptiva de la llengua catalana. Reflexions i notes 2000-2002, a cura de Joan Martí Castell (2002), ha obtingut el vistiplau de la Secció Filològica el dia 13 de maig de 2016 i conté les esmenes proposades prèviament pels membres d’aquesta Secció.

5.1.2. Les notacions horàries en els textos de l’IEC

 

5-1-2_Les notacions horàries_01_pàg 1

 

La necessitat de disposar d’unes fórmules de notació horària homogènies en els textos que elabora i publica l’Institut d’Estudis Catalans ha fet imprescindible d’incloure a Critèria el document Les notacions horàries en els textos de l’IEC. Per bé que el text que conté parteix d’un d’anterior (del 6 de novembre de 2004) titulat Les notacions horàries en català central, la Secció Filològica, en atorgar-li el vistiplau, hi ha volgut recollir les altres varietats geolectals, perquè es tinguin en compte si escau, segons el text.

Aquest document conté també una taula amb les parts del dia i una altra amb les variants formals més esteses.

 

 

 

 

5.2.3. La grafia del nom de determinats recursos electrònics d’Internet

 

5-2-3_Grafia de recursos electrònics en línia_02_pàg 1
 

Els manuals i els llibres d’estil no tracten encara amb gaire detall com s’han de compondre ortotipogràficament els noms dels múltiples i variats recursos electrònics que ens ofereix la xarxa Internet.

Per a obviar a aquest inconvenient momentani, el Servei de Correcció Lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, la Secretaria de Política Lingüística, la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el TERMCAT van consensuar, el 31 de maig de 2010, unes orientacions per tal que totes aquestes institucions fessin servir i recomanessin la mateixa grafia per a aquests recursos, amb el títol La grafia del nom de determinats recursos electrònics d’Internet.