Categories

SF-08. El ‘Glossari de termes gramaticals’

 

El dia 15 de juliol de 2020, la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans va obrir al públic el Glossari de termes gramaticals (GTG) dins el portal Terminologia de Ciències i Tecnologia (CiT) de l’IEC, un recull terminològic en línia que conté set-cents articles corresponents a termes gramaticals dels camps de la fonètica, la morfologia i la sintaxi.

El punt de partida d’aquest recull ha estat el glossari de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC) publicada l’any 2018, per bé que el glossari present és una versió revisada i ampliada del de la GEIEC. Es tracta, doncs, d’una obra lexicogràfica autònoma que pot ser de gran utilitat amb vista a la renovació i la fixació de la terminologia gramatical.

Com a novetats respecte a la informació que conté el glossari de la GEIEC —lema, definició i exemples—, el GTG conté informacions complementàries com ara sinònims, termes relacionats conceptualment, termes amb què l’entrada manté relacions de complementarietat o contrast i formes equivalents en espanyol; també s’hi han incrementat les informacions addicionals en forma de nota que segueix la definició, i els articles principals contenen, a més, una remissió a l’apartat de la GEIEC en què es defineixen els conceptes corresponents, la qual cosa permet accedir a una caracterització enciclopèdica dels termes i els relliga amb l’obra que n’ha estat la font inicial.