Categories

4.2.1. La composició de les referències bibliogràfiques a peu de pàgina i dins el text principal (any de publicació al darrere)

 

4-2-1_Ref bibliogr_Peu de pàgina_Any darrere_01 quinquies_pàg 1

 

A més de disposar-les en forma de llista al final o a l’inici de l’obra, les referències bibliogràfiques poden aparèixer a peu de pàgina, tant si hi ha una llista final o inicial com si no.

Si hi ha una llista final o inicial, les referències al peu es poden simplificar, en pro de l’extensió del text o de l’estalvi de lectura.

En algunes obres, la simplificació arriba a l’extrem de situar una informació referencial mínima entre parèntesis dins el text principal, en comptes de fer-ho a peu de pàgina.

Totes aquestes possibilitats són explorades i regularitzades en el document La composició de les referències bibliogràfiques a peu de pàgina i dins el text principal (any de publicació al darrere).