Categories

Publicació de l’article «Les correctores i els correctors de l’Institut d’Estudis Catalans»

A final de l’any 2016 va sortir publicat a la revista Llengua Nacional (núm. 97, iv trimestre del 2016, p. 16-21) l’article «Les correctores i els correctors de l’Institut d’Estudis Catalans», signat per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística, i Sílvia López, responsable de la Unitat de Correcció del Servei Editorial de l’IEC, en el qual fan una repassada història dels correctors de què ha disposat aquesta institució des del 1907. (Fotografies d’Emili Vallès i Rosalina Poch, extretes del llibre Cent anys de correcció de textos i normalització a l’Institut d’Estudis Catalans (1907-2007).)