Categories

Reestructuració de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana

Logo rectangular Generalitat Valenciana

La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme ha estat reestructurada pel Consell de la Generalitat Valenciana mitjançant el Decret 155/2015, del 18 de setembre, dins la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV núm. 7620, del 22.9.2015); prèviament, pel Decret 105/2015, del 7 de juliol, fou nomenat Rubén Trenzano Juan per a dirigir-la (DOGV núm. 7566, del 9.7.2015). Aquesta renovada direcció general assumeix les funcions en matèria de política lingüística, traducció i correcció de textos i multilingüisme en l’àmbit dels ensenyaments no universitaris, així com l’ordenació i gestió de les escoles oficials d’idiomes (article 13).

Entre altres comeses concretes, s’encarrega de les tasques següents: dirigir la Junta Qualificadora de Coneixements de València, organitzar la celebració de les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i gestionar-ne l’expedició (article 13.i); coordinar les proves per a l’habilitació professional per a la traducció i la interpretació jurades d’altres llengües al valencià i viceversa, així com emetre els certificats o títols corresponents (article 13.l); impulsar i coordinar activitats de normalització, d’aplicació de la normativa lingüística i de difusió del valencià amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (article 13.n); i també establir, d’acord amb les normes de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, els criteris d’usos lingüístics institucionals respecte a les llengües oficials a la Comunitat Valenciana, i dirigir i coordinar els treballs dels tècnics en traducció, interpretació i gestió de promoció lingüística per a la traducció i la correcció de textos oficials de la Generalitat i dels ens públics que en depenen (article 13.o).