Categories

Crèdits

Aquest espai web de correcció és a cura de la Unitat d’Edició i la Unitat de Correcció del Servei Editorial de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

AUTORS

Servei Editorial
Cap: Montserrat Torras i Conangla

Unitat d’Edició
Responsable de la Unitat d’Edició: Sílvia López i Caballer
Correctores: Núria Roma i Peix, Marta Fabregat i Marco i Mar Pongiluppi i Gomila

Unitat de Correcció
Correctores: Laia Campamà i Mormeneo i Mireia Trias i Freixa

Personal adscrit anteriorment als equips de correcció (des de la inauguració de Critèria)
Núria Florit Robusté (SCL, fins al 2019)
Ariadna Font Pérez (SCL, 2019)
Josep M. Mestres i Serra (SCL, fins al 2021)
Kàtia Oliver Vila (SCL, 2017-2018)
Iris Osorio Laita (SCL, 2015)
Núria Reixach Boada (UCE, 2016-2017)
Sílvia Teulats i Castells (SCL, 2014-2015; UCE, 2019)

Personal col·laborador de Critèria
Núria Alberich Buera (2017-2018)
Laura Arias Rodríguez (2014-2015)
Cinta Bertomeu Madueño (2015-2016)
Júlia Florit Pons (2018-2019)
Judit Homedes Martí (2016-2017)
Victòria Mira Pérez (2015)
Francina Payeras Rebassa (2014)
Carolina Seguí i Terol (2019)
Carla Soler i Pairó (2013-2014)
Miriam Tijani Ovando (2016)
Mireia Trias i Freixa (2014)
Miguel Vázquez Sanchis (2019-2020)

Desenvolupament informàtic i disseny
Servei de Recursos Digitals
Cap: Santiago Muxach i Riubrogent

© Institut d’Estudis Catalans, per a aquesta edició en línia
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona

Data d’obertura: 3 de juliol de 2014
DOI: 10.2436/01.0100.1.1

Aquesta obra està sotmesa a les condicions de la llicència pública Creative Commons. Per tant, es pot reproduir, distribuir i comunicar públicament, sempre que no hi hagi un afany de lucre i que s’hi facin constar els autors. Aquesta autorització és sens perjudici dels drets derivats dels usos legítims o altres limitacions reconegudes per la llei. Es pot trobar una còpia completa dels termes de la llicència a l’adreça http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.

Les condicions esmentades es refereixen, sobretot, als aspectes següents: a) Reconeixement explícit; cal fer constar aquesta obra de la manera especificada per l’IEC. b) No comercialització; aquesta obra no es pot utilitzar, en cap cas, amb finalitats comercials. c) Termes de la llicència; s’han d’especificar ben clarament els termes de la llicència d’ús concedida. d) Altres permisos; els titulars dels drets d’explotació poden concedir permisos que depassin els termes d’aquesta llicència.